Nový spôsob obchodovania


Barterový obchodný systém


Registrácia a vznik členstva

Každý nový záujemca, ktorý prejaví záujem stať sa členom barterového obchodného systému a chce začať využívať jeho produkty a služby, sa musí zaregistrovať a mať s prevádzkovateľom uzavretú „Zmluvu o členstve v barterovom systéme“.

Registráciu je možné vykonať nasledovným spôsobom:

  1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa.
  2. Prostredníctvom obchodného manažéra alebo pracovníka prevádzkovateľa.

Po vykonaní úspešnej registrácie a uzavretí „Zmluvy o členstve v barterovom systéme” sa stáva záujemca aktívnym členom barterového systému.

Členom barterového systému sa môže stať:

  1. Fyzická osoba (podnikateľ), slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník (SHR)
  2. Právnická osoba (a. s., spol. s r. o., v. o. s., k. s., družstvo, záujmové združenie právnických osôb, európska spoločnosť, európske družstvo, príp. aj iné)
  3. Neziskové organizácie a iné


Každý člen barterového systému má zriadené vlastné barterové konto a k nemu pridelené prihlasovacie údaje, ktorými sú prístupové meno a heslo.

Na barterovom konte sa členovi barterového systému zaznamenávajú všetky obchody, transakcie, pohyby, ponuky, dopyty a aktuálny zostatok kreditov (kladný alebo záporný).

 

Obchodovanie v barterovom systéme

Každý člen, ktorý predá svoj tovar alebo službu inému členovi v rámci barterového systému dostane za svoj tovar alebo službu ako protihodnotu „barterové kredity”, ktoré sa mu zaznamenávajú na jeho barterovom konte.

Člen barterového systému, ktorý predá svoj tovar alebo službu inému členovi, nie je viazaný na konkrétny tovar alebo služby od tohto člena. Za predaj do systému získava člen barterové kredity na svojom barterovom konte, za ktoré môže nakúpiť u ľubovoľného člena BS. Hodnota kreditu je vyjadrená v mene EUR alebo v inej mene daného štátu v pomere 1:1.

Ide o viacstranný (multilaterálny) barter, teda výmenný obchod, ktorý je riadený a organizovaný pomocou barterovej spoločnosti – centrály, kde je zhromaždených niekoľko členov, subjektov, ktorí medzi sebou navzájom obchodujú v rámci systému.

V barterovom obchodnom systéme spoločnosti BaB Company, s. r. o. sa obchoduje barter v rozsahu 100 % barter bez DPH.

Člen barterového systému je povinný dodržiavať dodacie termíny a lehoty, dbať na kvalitu svojich výrobkov a dodržiavať primerane ceny svojich výrobkov a služieb za rovnakých podmienok ako v bežnom obchodnom styku.

Každý člen barterového systému ma prideleného svojho osobného obchodného manažéra, prostredníctvom ktorého realizuje všetky svoje obchody (predaje a nákupy) a ktorý aktívne zabezpečuje pre neho dopyty a ponuky v barterovom systéme.

Za každý zrealizovaný obchod hradí člen barterového systému prevádzkovateľovi dohodnutú províziu vo výške podľa zvoleného balíka služieb zo sumy bez DPH z celkovej hodnoty nákupu.

 

Hore