Čo je to barter?

Slovo „Barter“ pochádza z anglického jazyka, čo v preklade znamená výmena. Barterový obchod je teda výmenný obchod.

Ide o spôsob obchodu, pri ktorom dochádza k výmene tovaru alebo služby za iný tovar alebo službu bez použitia finančných prostriedkov (peňazí), alebo aspoň k čiastočnému započítaniu hodnoty tovaru alebo služby iným tovarom alebo službou ako protihodnotou. Zjednodušene môžeme povedať, že je to výmena „niečo za niečo“.

Každý z nás mal určite možnosť stretnúť sa s barterovým obchodom na rôznej úrovni, či už v bežnom živote ako spotrebiteľ (občan) alebo ako podnikateľ, menšia/väčšia firma.

S barterovým obchodom sa môžeme stretnúť vo forme rôznych zápočtov, kompenzácií medzi firmami, pri ktorom ide o dvojstranný (bilaterálny) barter, resp. naturálnu výmenu.

Naturálna výmena tovarov a služieb existovala až kým ju rozvoj trhu nenahradil peniazmi ako univerzálnym prostriedkom výmeny. Pred vznikom peňazí bolo barterové obchodovanie jedinou možnosťou uzavretia obchodu. Podstata funguje dodnes. Na prvý pohľad sa môže zdať, z pohľadu dnešnej modernej doby, že ide o zastaralý spôsob obchodovania. Barter je u nás mnohokrát vnímaný ako nemoderný a nepopulárny spôsob obchodu, ktorý sa v súčasnej dobe internetu a moderných technológií vôbec nevyužíva. Takisto zvykne vyvolávať aj dojem niečoho menejcenného alebo obchodu, ktorý sa využíva v prípade, keď niekto nemá peniaze, resp. nechce platiť.

Barterový obchod má veľmi pestrú, bohatú históriu a je starý ako ľudstvo samo. Treba však zdôrazniť, že to nie je len historický jav, ale barterový obchod sa využíva aj v súčasnosti. Barter využívajú vyspelé ekonomiky, a to predovšetkým na eliminovanie straty v súvislosti s menovým rizikom.

Ide o inovatívny a moderný spôsob obchodovania, ktorý začína opäť ožívať, a to najmä v časoch hospodárskej a finančnej krízy, resp. v časoch s vysokou mierou inflácie, kedy mena začína postupne strácať svoju reálnu hodnotu a nie je ekvivalentom skutočných, pravých tovarových hodnôt. Moderné technológie umožňujú barterové obchody ako viacstranné obchody sprostredkovať, koordinovať a riadiť na báze obchodnej platformy, čo celý proces obchodovania zrýchľuje a zefektívňuje.

Pre podnikateľov je barter cestou, ako si udržať vlastné podnikanie stále v pohybe, ušetriť náklady s platením peňazí, jednoduchšie získať zákazky, nadviazať nové kontakty, využiť voľné predajné a výrobné kapacity a vybudovať si silnejšiu pozíciu na trhu. Hoci barterový obchod u nás nie je veľmi zaužívaný, je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na momentálny stav a vývoj situácie na trhu budú výmenné systémy zohrávať, či už v našom bežnom živote alebo v podnikaní čoraz významnejšiu úlohu a získavať popularitu.

Barterové spoločnosti, ktoré prevádzkujú obchodné platformy na realizáciu multilaterálnych barterových obchodov úspešne pôsobia v krajinách západnej Európy a USA (BARTERCARD, TRADEBANK, Capital Barter Corporation, Deutsche Kompensationsgesellschaft). V USA prevádzkuje svoju činnosť vyše 400 barterových spoločností s obratom cca 400 mld. USD (rok 2016).


Barter poznáme v dvoch podobách

1. Dvojstranný (duálny) barter

Najjednoduchší spôsob obchodu, kde dochádza k obojstrannej výmene tovaru alebo služby, to znamená, kde sa stretne súčasne ponuka a dopyt dvoch subjektov na trhu, ktoré si dokážu medzi sebou navzájom vymeniť tovar alebo služby.

Jednoduchý vzorový príklad:
Vysvetlíme si to na vzorovom príklade Predajcu nábytkuReklamnej agentúre.


Predajca nábytku
– má záujem o prenájom reklamných plôch (billboardov) a tlač letákov.

Reklamná agentúra – má záujem o nábytok, ktorým si chce vybaviť svoje priestory.


Ako to prebieha?

Predajca nábytkuReklamná agentúra sa medzi sebou dohodnú, že za daný tovar alebo službu si nebudú platiť peniazmi, ale tovar alebo službu v hodnote 1 500 € si medzi sebou navzájom vymenia („započítajú“). 

Dvojstranný (duálny) barter

Aký je výsledok?

Predajca nábytku dostane za svoj tovar (nábytok) reklamné plochy (billboardy) a tlač letákov a Reklamná agentúra od Predajcu nábytku nábytok, ktorým si zariadi svoje priestory. Spokojný sú jeden i druhý, keďže každý dostal to, čo naozaj potrebuje.


2. Viacstranný (multilaterálny) barter

Organizovaný pomocou barterovej spoločnosti – centrály, v ktorej je zhromaždených niekoľko členov, subjektov, ktorí medzi sebou navzájom obchodujú v rámci systému. Člen barterového systému, ktorý predá svoj tovar alebo službu inému členovi, nie je viazaný na konkrétny tovar alebo služby od tohto člena. Za predaj do systému získava člen barterové kredity na svojom barterovom konte, za ktoré môže nakúpiť u ľubovoľného člena BS. Hodnota kreditu je vyjadrená v eurách alebo v inej mene daného štátu v pomere 1:1.

Jednoduchý vzorový príklad:
Vysvetlíme si to na príklade pomocou obrázka, ako to prebieha cez barterový systém – centrálu.

 Viacstranný (multilaterálny) barter

  

BARTER – VÁŠ KĽÚČ K ÚSPECHU!

 

Hore