Barter v účtovníctve


Spôsob zaúčtovania barterových obchodov realizovaných cez Barterový systém


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

1. Dodávka vlastných výkonov, služieb alebo tovaru sa účtuje rovnako ako u bežnej odberateľskej faktúry

  MD Dal
Vyšlá faktúra 311 6XX 311 6XX
DPH (u platcov DPH) 311 343
Úhrada faktúry cez barterový systém 315XX 311

Úhrada sa uskutočňuje na základe autorizovaného dokladu o barterovom obchode, v našom prípade je to Potvrdenie o zúčtovaní barterového obchodu.


2. Nákup výkonov, služieb, tovaru sa účtuje rovnako ako u bežnej dodávateľskej faktúry

  MD Dal
Došlá faktúra účt. tr. 1 – 5 321
DPH (u platcov DPH) 343 321
Úhrada faktúry cez barterový systém 321 325XX

 Úhrada sa uskutočňuje na základe autorizovaného dokladu o barterovom obchode, v našom prípade je to Potvrdenie o zúčtovaní barterového obchodu.


3. Pre operácie týkajúce sa úhrad cez barterový systém odporúčame zriadiť v analytickej evidencii účet

315XX Pohľadávky voči barterovému systému
325XX Záväzky voči barterovému systému

Na základe mesačného výpisu z evidencie bártrových obchodov cez barterový systém uskutoční klient vzájomný zápočet medzi účtami 315XX a 325XX.

Výsledkom zápočtu je konečný zostatok vykázaný na výpise z evidencie obchodov v barterovom obchodnom systéme.

Pohľadávka voči barterovému systému zostatok na 315XX
Záväzok voči barterovému systému zostatok na 325XX

Poznámka: Účtovanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom i podvojnom účtovníctve sa riadi platnými účtovnými a daňovými zákonmi Slovenskej republiky.

 

Hore