Balíky služieb

Balík FREE

Doba členstva 2 mesiace

Provízia z nákupu 8 % (€)

Počet transakcií 1

Zriadenie a vedenie barterového konta áno

* Topovanie ponuky/dopytu áno

* Reklamný banner áno

* Prieskum trhu nie

* Posúdenie žiadosti o BNL nie

* Poskytnutie BNL nie

Zdarma

Balík BUSINESS

Doba členstva 12 mesiacov

Provízia z nákupu 5 % (€) + 1 % (BK)

Počet transakcií neobmedzene

Zriadenie a vedenie barterového konta áno

* Topovanie ponuky/dopytu áno mesiac zdarma

* Reklamný banner áno týždeň zdarma

* Prieskum trhu áno bez zľavy

* Posúdenie žiadosti o BNL áno zľava 50 %

* Poskytnutie BNL áno bez zľavy

299 €

Garantujeme vám, že ak nepredáte žiadny tovar alebo službu počas doby členstva, členský poplatok vám vrátime.

VYSVETLIVKY:

Provízia z nákupu – províziu platí kupujúci (odberateľ) z celkovej hodnoty obchodu (nákupu) bez DPH.
BK – barterové kredity
BNL – bezúročný nákupný limit
Členský poplatok – členský poplatok je na obdobie trvania členstva (neplatí pre Balík FREE). Za začiatok členstva sa považuje deň prijatia úhrady členského poplatku na účet prevádzkovateľa.

* Voliteľná služba, pri ktorej klient hradí poplatok nad rámec predplateného balíka, iba ak si objedná danú službu.


Poplatky nad rámec balíka


Prieskum trhu 99 €

Pozn.: Jednorazový poplatok za službu Prieskum trhu. Objednávateľ hradí poplatok platbou vopred pred vykonaním služby na základe objednávky.


 

Riešenie pohľadávok a záväzkov 6 %

Pozn.: Províziu platí dlžník (dodávateľ) z celkovej hodnoty záväzku (dlžnej sumy) bez DPH.


 

Poplatok za poskytnutie BNL


1 000 BK – 30 000 BK 3,5 % z rámca
30 001 BK – 100 000 BK 3 % z rámca
101 000 BK – 200 000 BK 2,5 % z rámca
201 000 BK a viac 2 % z rámca

* BNL – bezúročný nákupný limit

Pozn.:
Žiadateľ hradí jednorazový poplatok z objemu schváleného rámca BNL po podpise Zmluvy o poskytnutí BNL pred prvým čerpaním BNL.
Pozn.: Minimálna výška poskytnutého BNL je 1 000 barterových kreditov.


 

Posúdenie žiadosti o BNL od 29 €


1 000 BK – 20 000 BK 29 €
20 001 BK a viac 69 €

  


 

Topovanie ponuky/dopytu od 1,99 €


7 dní 1,99 €
30 dní 6,99 €
90 dní 17,99 €

Pozn.: Člen má možnosť uprednostniť svoju ponuku/dopyt na popredné miesta v katalógu ponúk alebo dopytov.

Odporúča sa pri stálej ponuke/dopyte.


 

Reklamný banner


7 dní
30 dní
90 dní
180 dní

Pozn.: Člen má možnosť si umiestniť platenú reklamnú plochu (banner) na stránke prevádzkovateľa za poplatok podľa dĺžky stanoveného obdobia.


Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH, v prípade že sa platiteľom stane, bude si účtovať k cenám aj DPH.

 

Hore